Taiwan (Holbein), Tainan, TW

Design: Hans Hollein, Vienna, AT
Execution: Adam Chen, Taipei, TW
Sto expertise: StoSignature Impression: Metal 50 on StoTherm Classic
Photos: Light House Image, Taipei, TW